UREA stabil saugos duomenu lapas

Išleidimo data: 5.2.2008

Peržiūros data: 25.11.2008

 

 1. 1.      MEDŽIAGOS/ PREPARATO IR KOMPANIJOS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
Preparato identifikavimas              UREAstabil, koncentruotos azotinės trąšos su ureazės inhibitoriumi (N                                                        (NBPT)

Registracijos numeris                      Nepriskirtas

Preparato panaudojimas                Pagrindinis tręšimas prieš sėją arba persodinimą, papildomas trima                                                   tręšimas – augalų vegetacijos periodu

 

Taikymas                                            Ant dirvožemio paviršiaus

Kompanijos identifikacija     

Gamintojas Čekijos Respublikoje   AGRA GROUP a. s.

Buveinė                                              Tovární 9, CZ 387 15, Střelské Hoštice

Telefonas / Faksas / GSM                +420 383 399 737 / +420 383 399 735 / +420 606 634 784

El. Pašto adresas                               info@agra.cz

Skubios pagalbos telefonas            +420 383 399 737

Asmenų, atsakingų už SDS,             Ing. V. Kalaš: vilem.kalas@iex.cz

el.pašto adresas                                

Skubios pagalbos tarnyba esant neatidėliotinoms situacijoms, kai yra grėsmė gyvybei ar sveikatai  – tik Čekijos Respublikoje 

Skubios pagalbos telefonas +420 224 919 293 arba +420 224 915 402     nuolatinio medicininio konsultavimo                          konsultavimo tarnyba

Skubios pagalbos tarnybos adresas Toxikologické informační středisko (TIS) [Toxicological Information Center]

                                                               Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, CZ 128 08, Praha 2

Bendra informacija apie pirmą         http://vfn.lf1.cuni.cz/tis/pomoc.html

pagalbą intoksikacijų atvejais           (tinklalapiai čekų, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis) 

 

 1. 2.      RIZIKINGŲ ATVEJŲ IDENTIFIKAVIMAS
Preparato klasifikacija/žymėjimas  Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas remiantis Direktyva 1999/45/ES                       Direktyva  1999/45/ES
Svarbiausi kenksmingi                      Dirgina odą ir gleivines.  Per ilgai naudojant gali pakenkti odai                                                                             

preparato poveikiai                           ir gleivinėms. Gali būti kenksmingas nurijus.

žmogaus sveikatai                           v     

 

 

 

Svarbiausi kenksmingi                Preparatas neklasifikuojamas ir nežymimas kaip pavojingas

preparato poveikiai                    gyvai aplinkai. Preparatas atitinka EB reikalavimus trąšoms (žr.

gyvai aplinkai                               15 pavadinimą). Preparato priedas ureazės inhibitorius         dgd                                                sumažina nepageidaujamą amoniako išsiskyrimą iš šių azotinių                        e                                                     trąšų.

Svarbiausi kenksmingi                Metalų korozija.

poveikiai, susiję su                       

cheminėmis-fizinėmis                 

preparato savybėmis                    

Neteisingas naudojimas              Nėra pavojaus, jei laikomasi naudojimosi instrukcijų ir EB

ir kiti pavojai                                 nuostatų dėl trąšų.

 

 

 1. 3.      SUDĖTIS/ INFORMACIJA APIE INGRIDIENTUS 

Cheminė preparato charakteristika:

Žemiau išvardytų medžiagų mišinys su neesančiais sąraše nekenksmingais komponentais.

 

Pavojingos medžiagos ir medžiagos, priskiriamos nacionaliniams profesinio poveikio apribojimams (žr. 15 pavadinimą) 

 

Cheminis pavadinimas Koncentracija/ ribos

[%]

Identifikacijos numeriai

CAS

EC

Indeksas EC

Registracija

Klasifikacija

(privaloma)

Žymėjimas

Įspėjamieji simboliai

R–frazės

S–frazės (neprivaloma)

N-(n-butilo)- tiofosforo

triamidas

 

 (NBPT)

< 0,1 94317-64-3

435-740-7

nepriskirta

01-06-1473

Xi

R41

R43

Xi

R41 – 43

S23 – 24/25 – 37

Urea > 97,5 57-13-6

200-315-5

Nepriskirta

Nepriskirta

Neklasifikuojama  

 

 

 

(karbamidas)
 
 

 

 

 

 

 

 

 1. 4.      PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Neatidėliotinos medicininės pagalbos būtinumas 

Nurijus visuomet kreipkitės į gydytoją arba prašykite skubiosios medicininės pagalbos.

Bendra informacija: Kreipkitės medicininės pagalbos ir pateikite gydytojui visą informaciją, esančią etiketėje (ant originalaus UREAstabil konteinerio) arba šiame Duomenų saugos lape.

 

Įkvėpus

Simptomai ir poveikis: Gali sukelti kvėpavimo takų sudirginimą, kosulį. Gali būti kenksmingas įkvėpus.

Pirmoji pagalba: Nedelsiant nutraukti naudojimą, išeiti iš užterštos erdvės arba paveiktą asmenį iš karto išnešti į gryną orą. Jei asmuo nekvėpuoja, sukelti dirbtinį kvėpavimą. Jei kvėpuoti sunku, duoti deguonies. Kreiptis medicininės pagalbos, jei atsiranda kosulys ar kiti simptomai. Saugoti paveiktąjį asmenį nuo žemos temperatūros.

 

Po kontakto su oda

Simptomai ir pasekmės: Dirgina odą. Sukelia raudonį ir skausmą. Gali būti kenksmingas, jei prasiskverbia į odą.

Pirma pagalba: Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir nusiauti batus. Plauti odą dideliu kiekiu šalto vandens mažiausiai penkiolika minučių, tuomet plauti užterštus drabužius ir batus su muilu šiltame vandenyje. Tepti kremu, skatinančiu odos atsinaujinimą.

 

Po kontakto su akimis

Simptomai ir poveikis: Gali sukelti akių dirginimą. Sukelia raudonį ir skausmą. 

Pirma pagalba: Skalauti akis dideliu kiekiu vandens mažiausiai penkiolika minučių, kartkartėmis pakeliant viršutinius ir apatinius vokus. Prieš skalaujant būtina išimti kontaktinius lęšius. Reikia kreiptis skubios medicininės pagalbos, geriausia, pas oftalmologą.

 

Nurijus

Simptomai ir poveikis: Nurijus didesnį kiekį galimas virškinamojo trakto sudirginimas kartu su pykinimu, vėmimu ir viduriavimu. Galimi širdies ritmo sutrikimai.

Pirma pagalba: Kreipkitės medicininės pagalbos. Skalaukite burną vandeniu (tik jei asmuo sąmoningas); negalima sukelti  vėmimo. Jei atsiranda vėmimas, laikyti galvą žemiau nei dubuo (klubai), siekiant apsaugoti nuo įkvėpimo. Saugoti nukentėjusį asmenį nuo žemos temperatūros.

Ypatingos priemonės specialios ir neatidėliotinos pagalbos atveju: nereikalingos.

 1. 5.      PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Nešiokite autonominius suslėgto oro kvėpavimo aparatus, atitinkančius EN standartus, ir visą apsauginę įrangą. 

Gesinimui tinkamos priemonėse

Anglies dvideginis, smėlis, gesinimo milteliai, alkoholiui atsparios putos, vandens dulksna. 

Gesinimui netinkamos priemonės

Vanduo, ypatingai stipriai suspausta vandens srovė – yra pavojus, kad užterštas vanduo gali nutekėti į kanalizacijos ar požeminius vandenis. 

Speciali poveikio rizika, atsirandanti dėl paties preparato, degimo produktų ar susidariusių garų

Terminio preparato organinių medžiagų irimo atveju, atsiranda dūmai ir garai, kuriuose yra anglies oksidų, ypač toksiško anglies monoksido, ir be to azoto junginių, sieros ir fosforo.

Esant 133-160 oC  temperatūrai, išsiskiria amoniakas ir biuretas. Esant 160-190 oC temperatūrai, išsiskiria amoniakas, anglies dvideginis ir cianurinė rūgštis.

Speciali apsaugos įranga ugniagesiams: ugniai atsparūs kostiumai, izoliuoti kvėpavimo aparatai.

 

 1. 6.      PRIEMONĖS, ESANT ATSITIKTINIAM NUTEKĖJIMUI

Individualios apsaugos priemonės: Naudoti asmeninę apsaugos įrangą. Vengti medžiagos kontakto su akimis ir oda. Neįkvėpti garų.

Priemonės aplinkos apsaugai: Saugoti, kad preparatas nepatektų į kanalizacijos, paviršinius ir požeminius vandenis. Jei įvyksta preparato nutekėjimas, būtina informuoti vietines kompetetingas institucijas.

Valymo/surinkimo priemonės: Valant ar utilizuojant, sušluoti ir patalpinti į konteinerius. Siekiant išvengti dulkių pasklidimo, susiurbti arba valyti šlapiuoju būdu. Surinktą medžiagą galima pakartotinai naudoti kaip trąšas.

 

 1. 7.      ELGESYS SU PREPARATU IR JO SANDĖLIAVIMAS

Atsargumo priemonės saugiam naudojimui: Būtina vadovautis instrukcijomis apie preparato naudojimą. Darbo metu laikytis pagrindinių higienos ir saugumo taisyklių.

Aplinkos apsaugai privalomos priemonės: Nebūtinos, jei laikomasi naudojimo taisyklių.

Specifiniai reikalavimai ir procedūros, draudžiamos ar rekomenduojamos dirbant su preparatu:  Specialių reikalavimų nėra. 

Kiekio apribojimai nurodytomis sandėliavimo sąlygomis: Duomenų nėra.  

Saugaus sandėliavimo sąlygos: Sandėliuoti originaliuose konteineriuose. Sandėliuoti esant 25 °C temperatūrai, leidžiamas nuokrypis nuo –20 iki +30 °C, vėsioje ir sausoje patalpoje. Produktas yra sugeriantis drėgmę. Saugoti konteinerius nuo saulės spindulių, net jei tai trunka labai trumpą laiką, bei aukštenės nei 40 °C temperatūros. Nelaikyti kartu su maistu, gėrimais, tabaku ar gyvūnų maistu. Nesugadinti konteinerių. Izoliuoti nuo nesuderinamų medžiagų. Šią medžiagą talpinę konteineriai gali būti pavojingi, kadangi išsaugo produkto liekanas (dulkes, kietąsias daleles).  Atsižvelgti į visus produktui išvardytus įspėjimus ir atsargumo priemones.

 

 

 1. 8.      POVEIKIO KONTROLĖ/ ASMENINĖ APSAUGA

Profesinio poveikio ribinės vertės:

Kontrolės kriterijai nėra nustatyti (Čekijos vyriausybės reglamentas Nr. 361/2007 S., po pataisų). Galima naudoti PEL fibrogeninio poveikio neturinčioms dulkėms … 10 mg.m-3. Ribinės vertės biologinio poveikio testams nėra nustatytos.

Jungtinėse Amerikos Valstijose CEL TWA urea (karbamido) dulkėms yra 10 mg.m-3. Darbo vietos aplinkos poveikio riba, nustatyta AIHA, apsaugo nuo urea (karbamido) kaip erzinančių dulkių.

Poveikio kontrolė

Kolektyvinės apsaugos priemonės darbo metu: Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo metu. Pagrindiniai higienos ir saugumo reikalavimai. Plauti rankas prieš darbo pertraukėles ir darbo pabaigoje. Baigus darbą nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Laikytis bendrų saugumo reikalavimų darbui su cheminėmis medžiagomis.

Asmeninės apsaugos įranga

Kvėpavimo apsauga: Respiratoriai nuo dulkių. Filtras kaip apibrėžta ČSN EN 14387 (83 2220)/2004 Kvėpavimo takų apsaugos priemonės.

Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės. Rekomenduojama medžiaga: butilo guma. Atsparumo laikas privalo būti 480 minučių (EN 374). Apsauginės pirštinės turi atitikti reikalavimus, numatytus ČSN EN 374-1 (83 2310).

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai kaip numatyta ČSN EN 166:2002 (83 2401) (Europinis Standartas EN 149)

Odos apsauga (visas kūnas): Tinkami apsauginiai darbo rūbai ilgomis rankovėmis ir  kelnės. Tinkami darbiniai batai.

Poveikio aplinkai kontrolė: Nebūtina paprasto naudojimo atveju. Saugoti nuo nutekėjimo į paviršinius vandenis ir kanalizaciją.

 

 1. 9.      FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Bendra informacija

Fizinė būklė (esant 20 ºC) / išvaizda

Spalva

Kvapas

Kietas/granulės

Mėlynas paviršius

Ypatybė: kaip amoniako

 

 

Sveikatos ir gyvosios aplinkos apsaugai bei saugumo užtikrinimui svarbi informacija 

Užvirimo taškas / užvirimo ribos [ ºC]                       Negalimas
Pliūpsnio temperatūra [ ºC]                                        Nepasireiškia iki 600
Degumas                                                                         Nedegus
Sprogstamosios savybės: viršutinė riba  [% vol.]     Nėra sprogimo pavojaus

apatinė riba [% vol.]

 Nėra sprogimo pavojaus
Oksidacinės savybės Neturi
Garų slėgis  (esant 25 ºC) Netaikomas
Santykinis tankumas [g.cm-3] (esant 20 ºC) 0,370 (granulės)
Tirpumas vandenyje (at 20 ºC) 1000 ÷ 1080
pH vandens tirpalas 100 g.l.-1 (esant 20 ºC) 8,5 ÷ 10,0
Molekulinė formulė CH4N2O
Molekulinė masė 60,06
Užšalimo/Lydimosi taškas 132,7
Terminio skilimo temperatūra 150÷160 (išsiskiria amoniakas)

 

Kita informacija

Organinis tirpiklių turinys [kg/kg] 0,0
   
 1. 10.  STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

Cheminis stabilumas: Preparatas stabilus ir nereaktyvus esant normaliai temperatūrai ir spaudimui.

Vengtinos sąlygos:  Nesuderinamos medžiagos, aukštesnė nei 130 OC temperatūra, drėgmė.

Vengtinos medžiagos:  Stiprios oksidacijos reagentai, stiprios bazės, dichromatai, skystas chloras, nitratai, permanganatai, natrio hipochloritas, kalcio hipochloritas, chromo chloridas, natrio nitratas.

Pavojingi skilimo produktai: Vykstant terminiam skilimui – anglies oksidai, siera, azotas ir fosforas.

Kiti reikalavimai susiję su stabilumu ir reaktyvumu:

Stabilizatoriaus poreikis preparate: Stabilizatorius yra preparato komponentas
Pavojingos egzoterminės reakcijos galimybė: Stipri reakcija su boro trijodidu 
Saugumo svarba esant preparato fizinės formos pasikeitimui/ ir preparato saugumas

 

Kristalizacija, įvykusi dėl žemos temperatūros, poveikio neturi/ nežinoma
Pavojingi skilimo produktai, susidarę sąlytyje su vandeniu: Negeneruota
Nestabilių produktų degradacijos galimybė: Nežinoma

 

 

Kiti reikalavimai susiję su stabilumu ir reaktyvumu:

Stabilizatoriaus poreikis preparate: Stabilizatoriaus nereikia
Pavojingos egzoterminės reakcijos galimybė: Nėra
Saugumo svarba esant preparato fizinės formos pasikeitimui/ ir preparato saugumas

 

Netaikoma
Pavojingi skilimo produktai, susidarę sąlytyje su vandeniu: Negaminama
Nestabilių produktų degradacijos galimybė: Nežinoma

 

 1. 11.  TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Stiprus preparato toksiškumas:  Eksperimentinių duomenų nėra. Pagal individualių komponentų savybes stiprus preparato toksiškumas yra praktiškai nereikšmingas.

 

Preparato komponentų toksiškumas

N-(n-butilas)- tiofosforo triamidas (NBPT) CAS: 94317-64-3
LD50, oralinis, žiurkė [mg.kg-1], 87 % NBPT distiliuotame vadenyje 2823; Glaza 1994
LD50, oralinis, žiurkė [mg.kg-1], distiliuotame vandenyje >4200; Gad 1984
LD50, odos, žiurkė [mg.kg-1] >2000
LD50, odos, triušis [(mg.kg-1] >2000; Tasse 1990, Powers 1994, Glaza 1994
LC50, inhaliacinis, žiurkė, aerozoliams / dalelėms [mg.m-3]  4 h Duomenų nėra
LC50, inhaliacinis, žiurkė, dujoms ir garams [mg.m-3]  4 h N/A
NOAEL, oralinis, žiurkė [mg.kg-1 ] per dieną 445
Rezultatas:žemas oralinis ir odos toksiškumas 

 

Urea (karbamidas) CAS: 57-13-6
LD50, oralinis, žiurkė [mg.kg-1] 8471
LD50, oralinis, šuo [mg.kg-1]  
LD50, odos, triušis [mg.kg-1]  
LC50, inhalicinis, žiurkė, aerozoliams / dalelėms [mg.m-3]4 h N/A
NOAEL, inhaliacinis, žiurkė,  13  savaičių [mg.m-3] N/A
NOAEL, oralinis, žiurkė [mg.kg-1] per dieną, 4 savaites

 

 
Rezultatas: žemas oralinis, odos ir inhaliacinis toksiškumas   

 

Dirglumas

Triušio odai:

N-(n-butilas)- tiofosforo triamidas (NBPT) CAS: 94317-64-3

Neerzina, nejautrina 
Triušio akims:

N-(n-butilas)- tiofosforo triamidas (NBPT) CAS: 94317-64-3

Stiprus akių sudirginimas – Glaza 1996

 

Jautrinimas:gali sukelti jautrumą esant sąlyčiui su oda.

Narkotinis poveikis: Nėra duomenų.

Subchroniškas / chroniškas preparato (ar jo komponentų) toksiškumas: Šiam preparatui neįvertintas.

Aktyviai medžiagai … N-(n-butilas)- tiofosforo triamidas (NBPT) CAS: 94317-64-3

NOAEL, oralinis, žiurkė (tik M) [mg.kg-1 per dieną] 90 dienų                  200 

Urea (karbamidas)

Kancerogeniškumas: Komponentai neklasifikuojami kaip kancerogeniški žmogui.

Epidemiologija: Oralinis, žiurkė: TDLo= 821 gm/kg/1 Y-C (Sukeliantis navikų augimą – vėžinis pagal RTECS kriterijų –

Kraujo vėžys ir limfoma, įskaitant Hodžkino ligą); Oralinis, pelė: TDLo= 394 gm/kg/1 Y-C (Sukeliantis navikų augimą – kancerogeninis pagal RTECS kriterijų –

Kraujo vėžys ir limfoma, įskaitant Hodžkino ligą).

Teratogeniškumas: Nėra duomenų.

Toksiškumas reprodukcijos atžvilgiu: placentos viduje, moteris TDLo= 1400 mg/kg (16 savaičių po apvaisinimo) Vaisingumas – persileidimas; placentos viduje, moteris TDLo= 1600 mg/kg (16 savaičių po apvaisinimo) Vaisingumas – persileidimas.

Mutageniškumas: DNH inhibicija: Žmogus, Limfocitai = 600 mmol/l; Citogenetinė analizė: Žmogus,  Leukocitai = 50 mmol/l; žala DNR: Pelė, Limfocitai = 628 mmol/l; Mutacija žinduolių somatinėse ląstelėse: Pelė, Limfocitai = 26 mmol/l.

Neurotoksiškumas: Nėra duomenų.

 

Apibenrinimas

Mutageniškumas: Komponentai neklasifikuojami  kaip mutagenai žmonių atžvilgiu.

Toksiškumas reprodukcijos atžvilgiu: Komponentai neklasifikuojami kaip toksiški žmonių reprodukcijos atžvilgiu. 

Preparato toksikokinetika, metabolizmas ir ingredientų pasiskirstymas: Duomenų nėra.

Patirtis susijusi su poveikiu žmonių sveikatai: Dirgina akis ir odą, jautriems individams gali sukelti jautrumą, aukšta koncentracija darbinėje aplinkoje gali dirginti kvėpavimo takus.

       

Kiti duomenys: Preparatas įvertinamas tradiciniu duomenų apdorojimo būdu pagal nuostatą Nr. 232/2004 Sb., po pataisų.

 

 1. 12.  EKOLOGINĖ INFORMACIJA: informacija galiojanti šiam preparatui:

Preparato ekotoksiškumas vandens organizmams: Resultatų nėra.

 

Stiprus komponentų toksiškumas vandens organizmams:

N-(n-butilas)- tiofosforo triamidas (NBPT) CAS: 94317-64-3
LC50, 96 valandos, žuvis [mg.l-1], Lepomis macrochirus 1140
EC50, 48 valandos, dafnija [mg.l-1] Daphnia magna 290
IC50, 72 val., dumbliai [mg.l-1] Selenastrum capricornutum 280
NOAEL, dafnija [mg.l-1] Daphnia magna 150
NOAEL, dumbliai [mg.l-1] 75
Rezultatas: labai žemas stiprus toksiškumas vandens organizmams   

 

 

Urea (karbamidas) CAS:57-13-6
LC50, 96 hod., žuvis [mg.l-1] Pimephales promelas >10000
EC50, 48 hod., dafnija [mg.l-1] Daphnia magna     1919
IC50, 72 hod., dumbliai [mg.l-1] Selenastrum capricornutum >969
Rezultatas: labai žemas stiprus toksiškumas vandens organizmams   

 

 

 

Chroniškas  preparato cheminių komponentų toksiškumas vandens organizmams: Komponentai neklasifikuojami kaip pavojingi vandens organizmams.

Toksiškumas kitiems organizmams: Žemas toksiškumas dirvos bakterijoms.

Mobilumas: Neįvertintas.

Patvarumas ir suirimas: Biopatvarumas neįrodytas.

Bioakumuliacijos potencialas: Neįvertintas.

PBT įvertinimo rezultatai: Preparate nėra medžiagų su PBT klasifikacija.

Kiti kenksmingi poveikiai: Duomenų nėra.

 

 

 

 1. 13.  PAŠALINIMO (IŠMETIMO) APLINKYBĖS  (PARUOŠIMAS IR PAKAVIMAS)

Mežiagos/preparato išmetimo būdai: Sanitarinis užkasimas į žemę nenumatomas. Sudeginimas nenumatomas. Preparatas inkorporuojamas į žemės ūkio darbams skirtą dirvą pagal numatytą panaudojimą.

 

Užterštų pakuočių išmetimo būdai: Konteineriai gali būti perdirbti po atitinkamo išvalymo vandeniu. Žr. įstatymą Nr. 477/2001 Sb., apie pakavimą ir kai kurių įstatymų pakeitimus. 

 

 1. 14.  TRANSPORTO INFORMACIJA

ADR/RID              IATA             IMO            

Preparatas nėra pavojingas produktas pagal tarptautines ir nacionalines transporto nuostatas. Transporto klasifikacijos neturi. Nėra reguliuojamas.

 1. 15.  PRIEŽIŪROS INFORMACIJA IR INFORMACIJA ETIKETĖJE

Preparato cheminio saugumo įvertinimas: Dar neatliktas.

Informacija etiketėje:

Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal nuostatas 67/548/EHS ir 1999/45/ES (Čekijos Respublikoje pagal įstatymą 356/2003 Sb.).

 

Įspėjamasis simbolis / įspėjamieji simboliai ir žymėjimas raidėmis:  nėra simbolių ir žymėjimo raidėmis.

Standartinės saugumo frazės (S-frazės):

S2 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

S24/25 Vengti kontakto su akimis ir oda

S26 Įvykus kontaktui su akimis, nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens ir kreiptis medicininės pagalbos

 

Svoris /masė ar apimtis pagal 5 pav. § 20 char. g) įstatymo Nr. 356/2003 Sb., po pakeitimų, tuo atveju, jei numatoma preparatą parduoti vartotojui:

Duomenų rinkinys etiketėje ir lydinti techninė dokumentacija:

Svarbiausių įstatymų ir nuostatų rinkinys:

Europos Parlamento ir Tarybos nuostata (EC) Nr 1907/2006 (2006 gruodžio 18) dėl Chemikalų registracijos, vertinimo, autorizavimo ir apribojimų (REACH),  Europos Chemikalų Agentūra, pataisanti direktyva 1999/45/EC ir anuliuojanti Tarybos nuostata (EEC) Nr 793/93, Komisijos nuostata (EC) Nr 1488/94 bei Tarybos direktyva 76/769/EEC ir Komisijos direktyvos 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC bei 2000/21/EC

Komisijos nuostata (EC) Nr 1107/2008 (2008 lapkričio 7), Europos Parlamento ir Tarybos  pataisanti nuostata (EC) Nr 2003/2003 dėl trąšų, adaptuojant I ir IV priedus (apie techninę pažangą)

 

16. KITA INFORMACIJA

Visų R frazių, minimų 2 ir 3 punktuose, sąrašas ir pilnas tekstas:

R41 Rimto akių pažeidimo rizika

R43 Gali sukelti jautrumą sąlytyje su oda.

Mokymų taisyklės:

Fiziniai asmenys, atsakingi už individualias veiklas, susijusias su šio pavojingo preparato naudojimu ir elgesiu su juo, privalo išklausyti įvadinių mokymų kursą. Po įvadinių mokymų jie turi būti pakartotinai mokomi bent vieną kartą per metus.

Rekomenduojami naudojimo apribojimai (t.y. neįstatyminės tiekėjo rekomendacijos):

Vartotojas atsako už taisyklių, susijusių su profesinės sveikatos, saugumo ir aplinkos apsauga, laikymąsi, bei vadovavimąsi instrukcijomis dėl preparato naudojimo, kaip ir informacija etiketėje bei Saugos duomenų lape.

 

Pagrindinių duomenų, panaudotų Saugos duomenų lapui sudaryti, šaltinių sąrašas:  

 

a)      apie ureazės inhibitorių N-(n-butylas)- tiofosforo triamidas (NBPT) CAS: 94317-64-3

 

Worksafe Australia, National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme, Full Public Report, n-(n-butyl) thiophosphoric triamide, File No: NA/467, 1997, 28 p. http://www.nicnas.gov.au/search/cache.cgi?collection=nicnas-web&doc=http/www.nicnas.gov.au/publications/car/new/na/nafullr/na0400fr/na467fr.pdf.pan.txt

 

b)      apie urea (karbamidą) CAS: 57-13-6

 

SDS „Močovina 46 % bez protispékavé úpravy“ [Urea], išleista Brenntag CS, Ltd., Praha,

peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 20.9.2004.

 

SDS „Močovina“ [Urea], išleista EQUUS Ltd., Český Těšín, peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 20.7.2008

 

MSDS „Urea“, išleista Fisher Scientific, 1 Reagent Lane, Fair Lawn, NJ 07410, peržiūrėtas ir pataisytas leidimas 29.6.2007

 

NAUJIENA!

HUMUS ACTIVE - UNIVERSALUS ŽEMĖS GERINTOJAS
20 L = 10 T MĖŠLO


Visa informacija: +370 620 82220,   +370 620 55885, 
+370 671 49670, +370 687 11813, +370 671 48180,
+370 615 80787