StabilureN etiketė

Gamintojas: AGRA GROUP a.s., Tovární 9, Střelské Hoštice, Čekijos Respublika

Nutarimo dėl registracijos numeris: 3029

Cheminės ir fizikinės savybės:

Savybės: Dydžiai:
ureazės inhibitorius NBPTx v % min. 20
tankis v g / cm3 0,97 – 1,05

x NBPT = N-(n-butil)-tiofosforo rūgšties triamidas

Organinių tirpiklių sudėtis – dipropilenglikolio monometileteris (nerizikinis tirpiklis) su inertinių medžiagų priedais: 79%

Rizikos elementų sudėtis:

atitinka įstatymu nustatytus limitus dėl Cd, Cr, Hg, Pb, As kiekio

StabilureN® yra pagalbinė medžiaga dirvožemiui gerinti, kuri inhibuoja ureazės enzimų aktyvumą ir sulėtina amidinio azoto išsiskyrimą amoniako forma. Naudojama tolygiai uždedant ant kietų trąšų granulių paviršiaus arba kaip skystų trąšų priedas, kurių sudėtyje yra amidinė azoto forma.

Apimtis ir naudojimo būdas:

Prieš naudojimą atitinkamame maišymo įrenginyje nustatytu preparato kiekiu aprūpinamas kietų trąšų granulių paviršius (pvz.,  karbamido). Trąšos išlaiko veiksmingumą ir gali būti naudojamos ne vėliau kaip 120 dienų po jų padengimo preparatu. Atitinkamą rekomenduojamą preparato kiekį galima dėti į skystas DAM tipo trąšas ir išmaišyti. Skystos trąšos nepraranda veiksmingumo ir gali būti naudojamos 14 dienų po preparato įdėjimo.

Preparatas negali būti naudojamas su trąšomis, kurių sudėtyje yra mažiau nei ½ bendro amidinės formos azoto kiekio.

Rekomenduojamas dozavimas:

Karbamido granulės paviršiaus padengimas:      2 – 4 litrai / 1000 kg karbamido

Maišymas su karbamido tirpalu:                                                        2 – 4 litrai / 1000 kg ištirpinto karbamido

Maišymas su skystomis trąšomis, kurių bazę sudaro karbamidas

DAM 390 (UAN):                                                                                   1,5 – 3 litrai / 1 m3 koncentruotų trąšų

AGROSAM:                                                                                            1,1 – 2,2 litrai / 1 m3koncentruotų trąšų, priklausomai nuo trąšų tręšimo sąlygų ir terminų.

Rekomenduojamos mažesnės preparato normos, kai trąšos yra naudojamos tręšiant dirvožemius, kurių temperatūra yra žema, arba atliekant lokalius tręšimus (pavyzdžiui, tręšimas yra atliekamas vamzdeliais, tręšimas po padu ir panašiai). Didesnės preparato normos yra naudojamos tręšiant dirvožemį, kurio temperatūra yra aukštesnė, ir kai yra aukštas dirvožemio biologinis aktyvumas (pavyzdžiui, kai ant dirvožemio paviršiaus po pjūties yra paliekami šiaudų likučiai). Trąšos su StabilureN®  preparatu yra naudojamos panašiai kaip ir neapdorotos trąšos. Preparatas StabilureN®  sumaišytas su aukščiau paminėtomis trąšomis sumažina amoniako nuostolį ir pagerina panaudotuose trąšose augalams tręšti esančio azoto įsisavinimą.

StabilureN® yra mėlynos spalvos skystis su charakteringu kvapu, kuris yra maišomas su vandeniu.

Remiantis Direktyvomis 67/548/ EEB ir 1999/ 45/ EB ir įstatymu Nr. 356/ 2003 Sb, preparatas StabilureN®, atsižvelgus į N-(n-butil)-tiofosforo rūgšties triamido kiekį, yra klasifikuojamas kaip nekenksmingas.

Pavojų sveikatai piktograma:

Signalinis žodis:                                                                                    Atsargiai!

Grėsmės rūšis:                                                                                    Akių dirginimas!

Charakteringos grėsmės:

H 319                                                                                                 Smarkus akių dirginimas

H 317                                                                                                 Gali sukelti alerginę odos reakciją

Atsargumo frazės pagal reglamentą – bendrosios:

P 102                                               Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje (galite praleisti).

Atsargumo frazės pagal reglamentą – prevencinės

P 260                                               Neįkvėpti garų

P 262                                               Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.

P 271                                               Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

P 280                                               Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių               (veido) apsaugos priemones.

Atsargumo frazės – atoveikis

P 305 + P 351 + P 338                      PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P 337 + P313                                     Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

P 302 + P 352                                     PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

 

Atsargumo frazės – sandėliavimas

P 401 + P 411                                Laikyti originaliame įpakavime. Nelaikyti aukštesnėje kaip 30° C                              temperatūroje.

P 403 + P 404                                Laikyti gerai vėdinamoje vietoje, laikyti uždaroje talpykloje.

Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: – 20º C – +30º C

Jeigu laikant žemesnėje temperatūroje nei yra rekomenduojama, tirpale atsiranda kristalai, perėjus prie normalios temperatūros jie savaime ištirpsta. Preparato veiksmingumas dėl šio reiškinio nesumažėja. Vis dėlto nerekomenduojama laikyti preparatą aukštesnėje nei yra nurodyta temperatūroje, preparato veiksmingumas gali sumažėti. Nurodyta laikymo temperatūra  (viršutinė temperatūros riba) taip pat taikoma trąšoms, kurios buvo aprūpintos pagalbine medžiaga StabilureN®.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

Apsaugokite kanistrus nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio, nes UV spindulių poveikis pablogina fizines plastmasės savybes.

Įpakavimo ir preparato likučių likvidavimas

Tuščią PE pakuotę pristatyti perdirbimui į atliekų surinkimo vietas arba sudeginti akredituotoje pavojingų atliekų deginimo įmonėje. Vandenį, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui.

Sanavimas: tręšimo įrenginius, asmeninės apsaugos priemones ir pagalbinius indus sanuoti 3% sodos tirpalu.

Pagalbinė medžiaga dirvožemiui gerinti tiekiama supakuota.

Įpakavimas: 20l, 300l, 500l

AGRA servisas: www.agroprimum.lt, telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)

Importuotojas: UAB „AGROPRIMUM“, Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno r., Lietuva