CINKAS 120

                         

ES TRĄŠOS su cinku,   tirpalas ZnSO4, Zn (S), 9,5 (4,5)

9,5 %     (v/v) Zn vandenyje     tirpstantis cinkas 128 g/l
4,5 %     (v/v) S vandenyje     tirpstanti siera   60 g/l

 

Išskirtinės naudojimo instrukcijos: Naudoti tik esant realiai būtinybei, neviršyti   rekomenduojamos normos. Tręšiant naudingos medžiagos nepatenka per šaknis; tręšti   purškiant ant augalo lapų.

 

Pakuotė: 27,2 kg,   680 kg, 1360 kg (t.y. 20 litrų, 500 litrų, 1000 litrų)

 

Gamintojas:   AGRA   GROUP a.s., Tovàrní g. 9, 387 15 Střelské Hoštice, Čekijos Respublika

 

Sandėliavimo sąlygos:

Sandėliuojama originaliose pakuotėse, uždengtose patalpose, kai temperatūra yra nuo -25 °C iki +30°C. Sandėliuojama vaikams nepasiekiamoje vietoje (S2), atskirai nuo maisto produktų (S13).

Didžiausias sandėliavimo sluoksnių kiekis: 21 dm³ kanistrai: 3 sluoksniai; 1 m³ konteineriai: 2 sluoksniai.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

Naudojimo būdas ir normos: Pagrinde tręšiamas dirvožemis ir purškiama ant augalų lapų. Pirmiausia tręšiami augalai, augantys šarminiuose ir neutraliuose dirvožemiuose arba dirvožemiuose, kuriuose yra didelis fosforo kiekis (po kiekybinio tręšimo arba dirvožemio tręšimo dideliu fosforo kiekiu), taip pat augalai, auginami šviežiai pakalkintuose dirvožemiuose.

Trąšas galima naudoti visais atvejais, kai auginamiems augalams gresia disproporcija tarp reikiamo cinko kiekio ir dirvožemio galimybių suteikti augalams reikiamą cinko kiekį. Daugiausia cinko yra sunaudojama intensyvaus augimo fazėje. Optimalu būtų atlikti tręšimą, remiantis augalų maistinių medžiagų tyrimais.

Rekomenduojamos normos:

Dirvožemio tręšimas: rekomenduojama norma nuo 5 iki 20 l/ ha.

Tręšimas tręšiant per augalų lapus: atsižvelgus į cinko poreikį, norma būtų nuo 0,5 iki 3 l/ha. Didžiausia purškiamo tirpalo koncentracija – 1,0 % masės. Optimalus vandens kiekis yra nuo 200 l iki 1000 l/ha. Virš žemės esančios augalo dalies apipurškimas yra atliekamas laikotarpiu, kai augalo ūgliai yra išaugę ir susijungę. Rekomenduojame atlikti kelis tręšimus kultūroms, kurios auga ryškiu cinko trūkumu pasižyminčiuose dirvožemiuose.

Trąšos įvairiausiais santykiais labai gerai maišosi su vandeniu. Jei atliekamas tręšimas kartu su augalų apsaugos preparatais, būtina atlikti trąšų maišymosi bandymus. Bandymai atliekami stiklinėje talpoje. Rekomenduojame paruošti kombinuoto purškimo tirpalą prieš pat tręšimą. Niekada nėra maišomi preparato koncentratai!

Purškimo metu laikomės šių nuostatų:

  1. Neviršijame rekomenduojamos maistinio tirpalo 4 % koncentracijos.
  2. Nepurškiame, kai šviečia kaitri saulė ir yra aukšta temperatūra; geriausia tręšti anksti ryte (kai nukrenta rasa) arba vėlai vakare; purškimas lyjant lietui arba prieš lietų nėra veiksmingas.
  3. Paruoštą tirpalą purškimui reikia nuolatos maišyti ir purkšti neatidėliojant iki visiško jo išnaudojimo.

Trąšų CINKAS 120 maišymosi su trąšomis CAMPOFORT® ir FORTESTIM®, tręšiamomis per augalų lapus, lentelė:

Trąšų,   tręšiamų per lapus, rūšis

Tarpusavio   maišymasis

Druh   Trąšų, tręšiamų per lapus, rūšis

Tarpusavio   maišymasis

FORTESTIM®   –   alfa

NE

CAMPOFORT®   Forte

NE

FORTESTIM®   –   beta

NE

CAMPOFORT®   Special B

NE

FORTESTIM®   –   gama

NE

CAMPOFORT®   Special Zn

NE

FORTESTIM® – delta

NE

CAMPOFORT®   Ultra B

NE

CAMPOFORT®   Garant P

NE

DAM   390

TAIP

CAMPOFORT®   Garant K

NE

BÓR   150

NE

CAMPOFORT®   Garant Ca

TAIP

HOŘČÍK   140

TAIP

CAMPOFORT®   Ultra Ca

TAIP

SÍRA   165

TAIP

CAMPOFORT®   Plus

NE

 

Atliekant purškimą kitomis trąšomis ir augalų apsaugos preparatais, visada rekomenduojame atlikti  trąšu maišymosi testą. Trąšas CINKAS 120 įdedame kaip paskutinę sudedamąją dalį.

Trąšose nėra chloro

Trąšose esančių rizikos elementų turinys: neviršija direktyvos Nr. 474/ 2000 Sb. nustatytų limitinių normų (Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).

Gairės dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe:

Preparatas atitinka direktyvų 67/ 548/ EHS ir 1999/ 45/ EB normas ir yra klasifikuojamas kaip dirgiklis ir pavojingas aplinkai (Čekijos Respublikos įstatymas Nr. 356/ 2003 Sb.). Yra ženklinami:


  Xi – dirgiklis            N – pavojingas aplinkai

Standartiniai sakiniai, nurodantys galimas specifines grėsmes:

R 41 – patekus į akis, galima rimtai nukentėti.

R 51/ 53 – toksiškas vandens organizmams, vandens aplinkoje gali sukelti ilgalaikius neigiamus padarinius.

Saugaus elgesio standartinės instrukcijos (S – sakiniai):

S 25 Užtikrinkite, kad neįvyktų kontaktas su akimis.

S 37/ 39 Naudokite tinkamas apsaugines pirštines ir apsauginius akinius arba apsauginį veido skydą.

S 60 Su preparato likučiais ir preparato pakuotėmis privalome elgtis kaip su pavojingomis sveikatai atliekomis.

Pirma pagalba:

Patekus į akis: tuojau pat akis praskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją (S26).

Nurijus: Burną reikia išskalauti vandeniu (tik tuo atveju, kai nukentėjusysis yra visiškai sąmoningas); niekada nebandykite iššaukti vėmimo. Jei nukentėjusysis pradeda vemti pats, saugokite, kad  jis neįkvėptų skrandžio turinio. Nukentėjusiajam vemiant užtikrinkite, kad jo galva būtų žemiau nei kūnas. Būtinai kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos paviršiaus: Nusivilkite drabužius, ant kurių pateko chemikalų. Nukentėjusias vietas nuplaukite dideliu šalto vandens kiekiu, po to be didelio mechaninio trynimo tas vietas nuplaukite šiltu vandeniu ir muilu. Patepkite rankas tinkamu regeneruojamu kremu.

AGRA servisas: www.agroprimum.lt, telefonas: +370 662 227 88, (www.agra.cz)

Importuotojas: UAB „AGROPRIMUM“, Verslo g. 17, Kumpių km., Kauno r., Lietuva

Trąšų likučių ir trąšų pakuočių likvidavimas: Tuščias trąšų pakuotes, praskalavus perduoti į veikiantį antrinių žaliavų surinkimo punktą arba sudeginti akredituotoje atliekų deginimo įstaigoje. Vandenį, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui. Paruoštos trąšos, trąšų likučiai ir vanduo, likęs po trąšų talpų praskalavimo, jokiais būdais negali patekti į gruntinius vandenis ar į paviršinio vandens šaltinius.

Gaminys yra įvestas į rinką, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2003/ 2003, 2003 m. spalio 13 d. dėl trąšų ir vėlesniais pataisymų reikalavimais. Gaminys atitinką tipą, nurodytą Reglamento Priedo 1, E 1.7. skyriuje.