BORAS 150

 

Sandėliavimo sąlygos: Sandėliuojama originaliose pakuotėse, gerai vėdinamose patalpose, kai temperatūra yra nuo -25 °C iki +30°C.

Didžiausias sandėliavimo sluoksnių kiekis: kanistrai 21 dm³ : 3 sluoksniai • konteineris 1 m³ : 2 sluoksniai.

Realizacijos terminas: 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, kai yra laikomasi sandėliavimo reikalavimų.

Naudojimo būdas ir normos:

Norma hektarui 0,7 – 4,1 kg/ha (t.y. 0,5 – 3 litrai/ ha).

Purškimo metu laikomės šių nuostatų:

  1. Neviršijame rekomenduojamos maistinio 1 % tirpalo koncentracijos.
  2. Nepurškiame, kai šviečia kaitri saulė ir yra aukšta temperatūra, geriausia tręšti anksti ryte (kai nukrenta rasa) arba vėlai vakare, purškimas     lyjant lietui arba prieš lietų nėra veiksmingas.
  3. Nepurškiame augalų, kurie yra labai ligoti arba užpulti kenkėjų, fiziologiškai ir mechaniškai pažeisti.
  4. Paruoštą tirpalą purškimui reikia nuolatos maišyti ir purkšti neatidėliojant iki visiško jo išnaudojimo.

Trąšos BORAS 150 tręšiamos esant augaluose dideliam boro trūkumui. Šios trąšos purškiamos vienos, kartu su kitomis trąšomis ( pvz.: CAMPOFORT® ir FORTESTIM® ) arba augalų apsaugos priemonėmis. Nemaišyti su lapų trąšomis, kurių sudėtyje yra kalcio (Ca) ir mangano (Mn).

 

Atliekant purškimą su kitomis trąšomis ir augalų apsaugos preparatais, visada rekomenduojame atlikti trąšu maišymosi testą. Trąšas įdedame kaip paskutinę sudedamąją dalį. Purkštuve nepadaryti didelės koncentracijos tirpalo!

Trąšose esančių rizikos elementų turinys: neviršija direktyvos Nr. 474/ 2000 Sb. nustatytų limitinių normų (Cd ˂ 1 mg/kg • Pb ˂ 10 mg/kg • Hg ˂ 1 mg/kg • As ˂ 10 mg/kg • Cr ˂ 50 mg/kg).

 Gairės dėl darbuotojų saugos ir sveikatos darbe:

(P102): Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

(P280): Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

(P305+P351+P338): Patekus į akis Pora minučių atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra. Toliau plauti akis.

(P302+P352) Patekus ant odos: Plauti dideliu kiekiu vandens ir muilu.

Pirma pagalba:

Patekus į akis: tuojau pat akis praskalaukite vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

Nurijus: Burną reikia išskalauti vandeniu (tik tuo atveju, kai nukentėjusysis yra visiškai sąmoningas); niekada nebandykite iššaukti vėmimo. Jei nukentėjusysis pradeda vemti pats saugokite, kad  jis neįkvėptų skrandžio turinio. Nukentėjusiajam vemiant užtikrinkite, kad jo galva būtų žemiau nei kūnas. Būtinai kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos paviršiaus: Nusivilkite drabužius, ant kurių pateko chemikalų. Nukentėjusias vietas nuplaukite dideliu šalto vandens kiekiu, po to be didelio mechaninio trynimo tas vietas nuplaukite šiltu vandeniu ir muilu. Patepkite rankas tinkamu regeneruojamu kremu.

Trąšų likučių ir trąšų pakuočių likvidavimas:

Trąšų likutį ir vandenį, kuris liko po skalavimo, panaudoti purškiamojo trąšų tirpalo paruošimui.

Gaminys yra įvestas į rinką, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2003/ 2003, 2003 m. spalio 13 d. dėl trąšų ir vėlesniais pataisymų reikalavimais. Gaminys atitinką tipą, nurodytą Reglamento Priedo 1, C 1.1. skyriuje

Šis produktas atitinka tipą, kaip nurodyta punkte E.1.1.d 1 priede šio reglamento.

AGRA servisas: www.agra.cz , telefonas: +420 383 399 737